ΣΧΕΤΙΚΑ


Το Πιλοτικό σύστημα Παρακολούθησης Θαλάσσιων Απορριμμάτων Παράκτιας Ζώνης (ΠιΣΠαΘΑ) περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων με γεωχωρική αναφορά που σχετίζονται με τα:

- Απορρίμματα σε επιλεγμένες παραλίες ανά την Ελληνική επικράτεια.

- Χάρτες πυκνότητες πλαστικών απορριμμάτων ανά παραλία - περιοχή ενδιαφέροντος και ανά χρονικής στιγμή λήψης δεδομένων.

- Στατιστική παρακολούθηση εντοπισμένων απορριμμάτων.

Η συλλογή δεδομένων γίνεται με τη χρήση Συστήματος μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ ή Drones) και μέσω επιτόπιων παρατηρήσεων ανά παραλία - περιοχή ενδιαφέροντος.

Στόχος της εφαρμογής αποτελεί η βελτίωση της παρακολούθησης και χαρτογράφησης των απορριμμάτων στον παράκτιο χώρο, βάσει εναρμονισμένων μεθόδων της ΕΕ. Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα που παρουσιάζονται μέσω του ΠιΣΠαθΑ είναι ελεύθερα προς πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω ανοιχτής γεωχωρικής πύλης.


ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Παραλία «Στόμιο», Χανιά, Κρήτη

ΕΙΚΟΝΕΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ


...

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου

...

Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης Εργαστήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος και Γεωχωρικών Εφαρμογών

...

GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES